Άρθρο 219 Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας

Η παρ. 4 του άρθρου 83 του κ.ν. 792/1978 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 2008/1992 (Α΄ 16), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το αντίτιμο των διατιμημένων εντύπων, που ορίζε­ται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επί του ανωτέρω αντι­τίμου των διατιμημένων εντύπων των πάσης κατηγορίας πλοίων επιβάλλεται επιπλέον εισφορά δέκα τοις εκατό (10%), της οποίας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται υπέρ του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και συστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 2638/1998, και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας.