Άρθρο 223 Προμήθειες πετρελαιοειδών της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2741/ 1999 (Α΄ 199), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για την προ­μήθεια πετρελαιοειδών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής τους, των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανά­πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του ιδίου Υπουργείου. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυτών γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 έως 42 του π.δ. 173/1990 (Α΄ 62) και του ν. 2286/1995 (Α΄ 19).