Άρθρο 224 Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων

1. Για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Κλάδου Επιθεώ­ρησης Εμπορικών Πλοίων, ο οποίος λειτουργεί σε εικο­σιτετράωρη βάση, καθορίζεται ειδικό ωράριο εργασίας του υπηρετούντος στις ανωτέρω Υπηρεσίες πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι­στικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζονται θέματα του ωρα­ρίου, των φυλακών και των αδειών του προσωπικού της προηγουμένης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για τα θέματα της αποζημίωσης για τη νυχτερινή εργασία και για την εργασία κατά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες του εν λόγω προσωπικού εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες δι­ατάξεις.