Άρθρο 235 Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Από την 1.6.2012:

α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπι­κού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (π.δ. 197/1997, Α΄ 156, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 π.δ. 185/2009), που μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ της πε­ρίπτωσης γ1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ 96/2010 (Α΄ 170), μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

β) Όπου στο άρθρο 9 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189), ανα­φέρεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά­λισης, νοείται εφεξής το Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γ) Τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή υποστηρίζουν στο έργο της οι ακόλουθες υπηρεσίες της Γενικής Γραμ­ματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω­νιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν:

αα) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου και

ββ) Το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

δ) Οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου που εξυπηρετεί τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ­ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ε) Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καθίσταται δι­καιούχος των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στον τομέα προστα­σίας του καταναλωτή και ασκεί τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ­τιλίας ως δικαιούχου δράσεων στον τομέα αυτόν, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3614/2007. Από 1.6.2012 η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή δράσεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για τις οποίες έχει οριστεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

στ) Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3297/2004 (Α΄ 259), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), η φράση «από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικα­θίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».