Άρθρο 240 Ρυθμίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα των ανωτέρω θέσεων. Με την προκήρυξη μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.: α) τα ειδικότερα προσόντα και β) ο βασι­κός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ζητείται για κάθε προς πλήρωση θέση σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες της. Η κατά περίπτωση σχε­τική αιτιολογία ελέγχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται από τριμελή επιτρο­πή αποτελούμενη από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, και δύο μέλη που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη­τας και Ναυτιλίας. Τα μέλη του ΑΣΕΠ ορίζονται από την ολομέλεια του.

Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και καθορίζει τον αριθμό και τις ειδικότη­τες των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και τα αναγκαία προσόντα και δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημο­σίευση της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας και κύρωση. Σε περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την κύρωση των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. Η ισχύς του πίνακα μπορεί να παρατα­θεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), στις διαδικασίες προσλήψεων κατά την παρούσα παρά­γραφο δεν εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί προσλήψεως προσώπων που εμπίπτουν σε ειδικές ή προστατευόμενες κατηγορίες.

Εάν οι θέσεις ευθύνης που ορίζονται από τον Κανο­νισμό Λειτουργίας δεν καταστεί δυνατό να καλυφθούν με τον οριζόμενο στη παράγραφο 3 τρόπο, η πλήρωσή τους προκηρύσσεται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και των παρα­γράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου απευθείας στη θέση ευθύνης, κατόπιν εισηγήσεως Επιτροπής Προσλή­ψεως Διευθυντικών Στελεχών που συγκροτείται από ένα σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται από την Ολομέλεια του, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γενικό Διευθυντή της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Η πρόσληψη γίνεται σε μία από τις συνιστώμενες με το πρώτο εδάφιο θέσεις.

H επιλογή νομικών συμβούλων, που καλύπτουν του­λάχιστον δύο από τις συνιστώμενες με το πρώτο εδά­φιο θέσεις, γίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., μετά από εισήγηση της επιτροπής επιλογής προσωπικού (με τη συμμετοχή ως προέδρου του μέλους του Α.Σ.Ε.Π.) σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α΄ 149) και των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από συνέντευξη στην οποία κα­λούνται όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Η διεκπεραίωση τυχόν υποχρεώσεων που προβλέπει το δημόσιο λογιστικό δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας προκηρύξεως των θέσεων.»

2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που προστέθηκε με το άρθρο 17 περίπτωση Α΄ του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυ­μία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους σε αυτήν».

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 3912/2011 (Α΄17) πριν την τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «ο οποίος υπο­στηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας».