.

Άρθρο 267 Μονοπρόσωπη εταιρεία

Το άρθρο 267 του νόμου 4072/2012 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4403/2016, ΦΕΚ Α'125/7.7.2016

Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου

Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής:

Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή πε­ρισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.