Άρθρο 286 Εισφορά αφανούς εταίρου

Ο αφανής εταίρος καταβάλλει την εισφορά του στον εμφανή εταίρο. Το αντικείμενο της εισφοράς μεταβιβά­ζεται στον εμφανή εταίρο, εν όλω ή εν μέρει, ή παρα­χωρείται κατά χρήση.