Άρθρο 298

(άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αποδέ­κτρια αρχή παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι πιθανόν να αφορούν την αιτούσα αρχή για την είσπραξη απαιτήσεών της κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 296 (άρθρο 2 της Οδηγίας).

Για το σκοπό της παροχής των εν λόγω πληροφοριών, η αποδέκτρια αρχή μεριμνά για τη διεξαγωγή οποιων­δήποτε διοικητικών ερευνών, οι οποίες απαιτούνται για τη συγκέντρωση των πληροφοριών.

2. Η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να διαβιβάζει πληροφορίες:

α) που δεν θα ήταν σε θέση να αποκτήσει για την είσπραξη παρόμοιων απαιτήσεων που γεννήθηκαν στο κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής,

β) που θα αποκάλυπταν εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγ­γελματικό απόρρητο,

γ) που η γνωστοποίησή τους θα ήταν πιθανό να προ­σβάλει την ασφάλεια ή να αντιτίθεται προς τη δημόσια τάξη του κράτους - μέλους της αποδέκτριας αρχής.

3. Η παράγραφος 2, σε καμία περίπτωση, δεν θεωρεί­ται ότι επιτρέπει στην αποδέκτρια αρχή ενός κράτους -μέλους να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλει­στικά και μόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξου­σιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα προσώπου.

4. Η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή για τους λόγους της αντίθεσής της στην ικανοποίηση της αίτησης παροχής πληροφοριών.