Αριθμ. 2/31513/0004/15

(ΦΕΚ 857 Β/15.05.2015)

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και στους Προϊσταμένους Οργανικών μονάδων της Ει­δικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων , , ,  και  του «Κώδικα νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

β) του άρθρου  του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγ­χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α΄ 43),

γ) του άρθρου  «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο­ποίηση Οργανισμών» του Ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174),

δ) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι­κονομικών» (Α΄178).

2. Την υπ’ αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ­γράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιο­ρισμό των υπογραφών της  του Ν. 1892/1990» (ΦΕΚ Β΄ 756).

3. Την αριθ. Υ57/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη» (Β΄256) και την αριθ. Υ26/6.2.2015 όμοια με θέμα:«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη» (Β΄212).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Μεταβιβάζουμε στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» απο­φάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

α) Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε.

β) Έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και εγγράφων αρ­μοδιότητας περισσότερων της μίας Διευθύνσεων του ΣΔΟΕ.

γ) Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό σε αιτήσεις, υπο­μνήματα και αναφορές πολιτών.

δ) Απαντήσεις προς το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβου­λευτικού Ελέγχου.

ε) Έκδοση ειδικών εντολών για ανάθεση έργου στις Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και για έρευνες στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε.,εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

στ) Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κρά­τους (Ν.Σ.Κ.) επί θεμάτων αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

ζ) Έκδοση εντολών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταστολής του οικονομικού εγκλήματος.

η) Αποφάσεις έγκρισης για διάθεση αυτοκινήτων στο Σ.Δ.Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της του Ν.2601/1998 (Α΄ 81).

θ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο καταγγελιών, υπομνημάτων και αναφορών, μετά από σχετική εισή­γηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Άρθρο 2

Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Ανα­πληρωτή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοι­κητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

α) Παροχή οδηγιών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτι­κών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθο­ράς του Σ.Δ.Ο.Ε. για αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους.

β) Έκθεση απόψεων της Διεύθυνσης σε διοικητικό ή ποινικό δικαστήριο για θέματα προσφυγών ή αιτήσεων ακύρωσης, καθώς και παροχή σχετικών στοιχείων.

γ) Απαντήσεις σε έγγραφα Υπηρεσιών του Υπουργεί­ου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

δ) Απαντήσεις σε αιτήματα συνδέσμων ή επαγγελ­ματικών ενώσεων.

ε) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

στ) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης υπαλλήλων εντός της Διεύθυνσης, εκτός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αυτής, με ενημέρωση της Διεύθυν­σης Διοικητικής Υποστήριξης καθώς και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Ι. Στον Προϊστάμενο της Δ1 Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

α) Σύνταξη μηνιαίου δελτίου υπηρεσίας για το Τμήμα Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης.

β) Αποφάσεις διάθεσης μέσων, οπλισμού, πυρομαχι­κών και λοιπού εξοπλισμού στις Περιφερειακές Διευ­θύνσεις και στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε..

γ) Έγγραφα για θέματα που αφορούν τη χρήση και κίνηση αυτοκινήτων.

δ) Υπογραφή και αποστολή στις Υπηρεσίες Δημοσιο­νομικού Ελέγχου των καταστάσεων και δικαιολογητικών δαπανών του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και βεβαίωσης της πραγ­ματοποίησης των δαπανών αυτών.

ε) Αποφάσεις ορισμού υπολόγων Χρηματικών Ενταλ­μάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π), ανεξαρτήτως ποσού.

στ) Προτάσεις μεταφοράς πίστωσης από ένα κωδικό σε άλλο του Φορέα της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ, ανεξαρτήτως ποσού.

ζ) Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Διεύθυνση Οι­κονομικών Υπηρεσιών μηνιαίων καταστάσεων οικονο­μικών μεταβολών των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπη­ρεσίας του ΣΔΟΕ για την υλοποίηση των διατάξεων μισθολογικού περιεχομένου.

η) Διαδικαστικές ενέργειες για τη διαβίβαση αρμοδίως των καταγγελιών και πληροφοριών μετά την αξιολόγη­ση τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

θ) Αποφάσεις άρσης φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων.

II. Στον Προϊστάμενο της Δ2 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών:

α) Έκδοση γενικών και ειδικών εντολών για ανάθεση έργου στις Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε.

β) Έκδοση γενικών και ειδικών εντολών για τη δι­ενέργεια ερευνών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και θεώρηση των σχετικών πορισματικών εκθέσεων.

γ) Ενέργειες για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την αποδοτικότητα του έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνι­κών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απά­της και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε..

δ) Διαδικαστικές ενέργειες προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, την Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και στα Τμήματα αυτών για τη διενέργεια ερευνών.

Άρθρο 3

Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Ανα­πληρωτή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας του Σώ­ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) το δι­καίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ­γού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

α) Προπαρασκευαστικές ενέργειες για εκκρεμείς υπο­θέσεις.

β) Διαδικαστικές ενέργειες για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

γ) Σύνταξη απαντήσεων σε αιτήματα πολιτών, με τα οποία ζητούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους, εκτός των αιτήσεων παραπόνων.

δ) Σύνταξη διαβιβαστικών εγγράφων.

ε) Εισήγηση για την τοποθέτηση στο αρχείο εγγρά­φων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

στ) Ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων.

ζ) Υπομνηστικά έγγραφα για θέματα δευτερεύουσας σημασίας.

η) Ενέργειες για την εξόφληση χρηματικών ενταλμά­των της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επικοινωνιών, Τεχνι­κής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης.

α) Διαδικαστικές ενέργειες για θέματα προγραμματι­σμού κίνησης οχημάτων της ΚΥ ΣΔΟΕ, καθώς και φύλα­ξης και καθαριότητας του κτηρίου της έδρας του ΣΔΟΕ

β) Συγκρότηση βάρδιας σε μηνιαία βάση για την κα­ταγραφή πληροφοριών μέσω του τετραψήφιου τηλε­φωνικού αριθμού «1517»

Άρθρο 4

Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Ανα­πληρωτή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών και της Ειδικής Διεύ­θυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών και της Ειδικής Διεύ­θυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή­ματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα ως ακολούθως:

α) Έκθεση απόψεων της Διεύθυνσης σε διοικητικό ή ποινικό δικαστήριο για θέματα προσφυγών ή αιτήσεων ακύρωσης, καθώς και παροχή σχετικών στοιχείων κατά λόγο αρμοδιότητας.

β) Έγγραφα για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληρο­φορίες.

γ) Απαντήσεις σε έγγραφα υπηρεσιών του Υπουργεί­ου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και φορέων, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

ε) Απαντήσεις σε αιτήματα, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών.

στ) Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μηνιαίων καταστάσεων οι­κονομικών μεταβολών των υπαλλήλων αρμοδιότητας τους για την υλοποίηση των διατάξεων μισθολογικού περιεχομένου.

ζ) Διαδικαστικές ενέργειες για θέματα προγραμμα­τισμού κίνησης οχημάτων των Περιφερειακών Διευ­θύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και φύλαξης και καθαριότητας του κτηρίου όπου στεγάζεται η Υπη­ρεσία.

η) Έκδοση εντολών κίνησης των οχημάτων των Πε­ριφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Κατα­πολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους.

θ) Έκδοση γενικών και ειδικών εντολών για τη διενέρ­γεια προληπτικών και λοιπών ερευνών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους και θεώρηση των σχετικών πορισματικών εκθέσεων

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

Τα έγγραφα που υπογράφονται «Με εντολή Αναπλη­ρωτή Υπουργού» από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώ­ματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και από τους εξουσιοδοτημένους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα, μπορούν να υπογράφονται και από την Αναπλη­ρωτή Υπουργό, όσα δε αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα, θα κοινοποιούνται σε αντίγραφο στο Γραφείο της Αναπληρωτή Υπουργού.

Άρθρο 6

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2015

 Αρμοδιότητες υπουργών και υφυπουργών

1. Οι υπουργοί έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Έχουν την ανώτατη διεύθυνση των υπηρεσιών που υπάγονται στο υπουργείο, του οποίου προΐστανται και κατευθύνουν,   συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη  δράση τους, καθώς και τη δράση των υπαλλήλων και δημόσιων λειτουργών που υπάγονται σε αυτούς.

β) Εποπτεύουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τις  ενέργειες των διορισμένων στο υπουργείο τους υφυπουργών.

γ) Ασκούν, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, τη νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα της αρμοδιότητας τους.

δ) Προτείνουν την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση νόμου κανονιστικών και των αναγκαίων για την εκτέλεση των νόμων διαταγμάτων της αρμοδιότητας τους και εκδίδουν κανονιστικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.

ε) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχει το Σύνταγμα και ο νόμος ή τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός βάσει του Συντάγματος ή νόμου.

2. Οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ανατεθούν και αρμοδιότητες που ανήκουν σε υπουργείο.

3. Ο αναπληρωτής υπουργός διορίζεται σε θέση που εντάσσεται σε υπουργείο ή στον Πρωθυπουργό. Οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατεθεί σε αναπληρωτή υπουργό η άσκηση συναφούς προς τις αρμοδιότητες του αρμοδιότητας που ανήκει σε άλλο υπουργείο.

4. Οι υπουργοί Επικρατείας μπορεί να προΐστανται υπουργείου. Οι αρμοδιότητες των υπουργών Επικρατείας που δεν προΐστανται υπουργείου καθορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να ανήκουν είτε στον Πρωθυπουργό είτε σε υπουργό προϊστάμενο υπουργείου. Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τους υπουργούς και τα πολιτικά τους γραφεία, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπουργούς Επικρατείας, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

5. Οι υφυπουργοί διορίζονται σε θέσεις που προβλέπονται1 από το κεφάλαιο αυτό σε ορισμένο υπουργείο και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην κοινή απόφαση, η νομοθετική πρωτοβουλία και οι άλλες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, καθώς και η κανονιστική εξουσία, όσον αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες παραμένουν στον υπουργό. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται ότι ορισμένες από τις ανατιθέμενες στον υφυπουργό αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα και από τον υπουργό.

6. Στις περιπτώσεις, που μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 αρμοδιότητες που ανήκουν σε υπουργείο, μπορεί να υπαχθούν στον ίδιο υπουργό ή υφυπουργό και οι αντίστοιχες υπηρεσίες και προσωπικό.

 Γενικοί γραμματείς υπουργείων

1. Σε κάθε υπουργείο συνιστάται μια θέση μετακλητού γενικού γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

2. Οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο γενικός γραμματέας υπουργείου προΐσταται αμέσως μετά τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό και τον υφυπουργό όλων των υπηρεσιών του υπουργείου, εκτός από τις υπηρεσίες που αποτελούν γενική γραμματεία κατά το άρθρο 51 ή υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου μέλους της Κυβέρνησης κατά τα άρθρα 40 και 41, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχει ο νόμος ή ανατίθεται σε αυτόν βάσει νόμου. Μπορεί, επίσης, να συμμετέχει χωρίς ψήφο σε κάθε είδους συμβούλια ή επιτροπές του υπουργείου του, στα οποία δεν είναι μέλος εκτός από τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.

4. Ο γενικός γραμματέας υπουργείου προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και ο υφυπουργός, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες κατά την προηγούμενη παράγραφο. Δεν απαιτείται προσυπογραφή των εγγράφων που προσυπογράφονται από ειδικό γραμματέα κατά το άρθρο 53. Σε περίπτωση που η θέση του γενικού γραμματέα είναι κενή ή αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, το έγγραφο δεν χρειάζεται προσυπογραφή.

5. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων γενικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών και γενικών γραμματέων περιφερειών σε υπαλλήλους και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα δύο ετών, που μπορεί να παρατείνεται. Για την ανάθεση των παραπάνω καθηκόντων εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ Α’ 6).

6. Ο υπουργός Επικρατείας που δεν προΐσταται υπουργείου επικουρείται από ένα μετακλητό γενικό γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, η θέση του οποίου συστάθηκε με το ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α’ 50). Ο γενικός γραμματέας προΐσταται του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας και των υπηρεσιών που τυχόν έχουν υπαχθεί σε αυτόν. Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το διορισμό, τις αρμοδιότητες των γενικών γραμματέων των υπουργείων, την οργάνωση και τη στελέχωση των γραφείων τους, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση των γενικών γραμματέων της παραγράφου αυτής.

 Γενικές γραμματείες

1. Οι γενικές γραμματείες, υπαγόμενες απευθείας στον οικείο υπουργό, αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου υπουργείου, ενός ή περισσοτέρων συναφών τομέων δραστηριότητας αυτού. Με εξαίρεση τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, σε κάθε γενική γραμματεία προΐσταται μετακλητός γενικός γραμματέας με βαθμό .Ιο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

2. Για το διορισμό και τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων των γενικών γραμματειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου.

 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

1. Οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί μπορούν με απόφαση τους που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να μεταβιβάζουν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, σε γενικούς γραμματείς που προΐστανται γενικών γραμματειών, σε ειδικούς γραμματείς, σε διευθυντές και γενικά σε προϊστάμενους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητες τους ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή υπουργού» ή «με εντολή υφυπουργού». Τη δυνατότητα μεταβίβασης προς τους προϊστάμενους υπηρεσιών που ενδεχόμενα υπάγονται σε αυτούς ή στον προϊστάμενο του πολιτικού γραφείου τους έχουν και οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού και ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, καθώς και οι υπουργοί Επικρατείας. Ως προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων κατά το πρώτο εδάφιο θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι διοικητές μεγάλων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

2. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης με βάση την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να αναφέρεται στο προοίμιο η εξουσιοδοτική πράξη.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί αρμοδιότητα ή δικαίωμα υπογραφής «με εντολή», που μεταβιβάζεται κατά την παρ. 1, να ασκείται και από το μεταβίβαζαν διοικητικό όργανο.

4. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή του δικαιώματος υπογραφής κατά την παρ. 1 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκληση της από το αρμόδιο όργανο και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.

Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις

1. Η κατά νομοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο κανονιστικών διοικητικών πράξεων που συνεπάγονται κάθε είδους δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου επιτρέπεται εφεξής μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους.

2. Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισης της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση του όργανο, ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους ή αυτή που έχει εγγραφεί έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό με ισόποση της προκαλούμενης δαπάνης αυξομείωση, νέα εγγραφή, αύξηση ή μεταφορά πιστώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) ή εν πάση περιπτώσει η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη.

3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικής ασφάλισης και σε όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή στο κείμενο κάθε κανονιστικής πράξης σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή σε ιδιαίτερη ακροτελεύτια διάταξη με τον τίτλο «κάλυψη δαπάνης» αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης και η κατανομή της σε οικονομικά έτη και βεβαιώνεται επίσης υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση ή την έγκριση της πράξης όργανο, η πίστωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου από την οποία πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πίστωση, αναγράφεται η πράξη των αρμόδιων οργάνων με την οποία τροποποιείται ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου για τη δημιουργία της αναγκαίας πίστωσης.

4. Η αναφορά των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων στο σώμα της κανονιστικής πράξης αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοση της. Σε περίπτωση παράλειψης της αναφοράς αυτής η κανονιστική πράξη δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

 Περιορισμός υπογραφών

1. Προς το σκοπό της ενίσχυσης της αποκέντρωσης με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από ιεραρχικά προϊστάμενα σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της διοίκησης, κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν επιτρέπεται να φέρει πάνω από δύο προσυπογραφές και την τελική υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εξαιρούνται από τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις ή έγγραφα ή κατηγορίες διοικητικών πράξεων ή εγγράφων, εφ' όσον ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση αυτήν, επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή.

3. Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 του άρθρου αυτού περιορίζονται στον απολύτως αναγκαίο αριθμό οι προσυπογραφές που φέρει εξαιρούμενη διοικητική πράξη ή έγγραφο ή κατηγορία διοικητικών πράξεων ή εγγράφων.

4. "Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορεί να επανεκδίδονται ή να τροποποιούνται μετά παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους, από την έκδοση ή την τελευταία τροποποίησή τους" (αντικ. της παρ.4 από άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 2026/92 ΦΕΚ Α'43).

5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου αυτού αρχίζει τέσσερις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

παράγ. 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορεί να επανεκδίδονται ή να τροποποιούνται μετά παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους, από την έκδοση ή την τελευταία τροποποίησή τους

 Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών

1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης, μπορεί να καταρτίζονται ενιαίοι Οργανισμοί για κατηγορίες νομικών προσώπων δημοσίου δι καίου. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 μπορεί με τα ίδια προεδρικά διατάγματα να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η οργάνωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, διέπεται από τους Οργανισμούς τους, οι οποίοι καταρτίζονται, τροποποιούνται και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισμών των φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της πα­ρούσας παραγράφου, πλην των νομικών προσώπων δη­μοσίου δικαίου που συνιστούν επαγγελματικές ή επι­στημονικές ενώσεις, βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

2. Με τους Οργανισμούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται:

α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία).

β) Η ονομασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακού στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων.

γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα.

δ) Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευ­θύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι­σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του τελευταίου, ορίζονται κατά περίπτωση τα σχετικά με την κάθε θέση ευθύνης αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώματα, εφόσον αυτό απαιτείται, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρω­ση κάθε θέσης ευθύνης, όπως ενδεικτικά αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο της οικείας θέσης, εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της οικείας θέσης, η γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών και το επίπεδο γνώσης αυτών.

«Ειδικά, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για όσες οριζόντιες θέσεις ευθύνης έχουν μόνο οικονομικές αρμοδιότητες ή και οικονομικές αρμοδιότητες η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών.

Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Διοικη­τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον η σύμπραξη του τελευταίου απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται και για εκείνες τις οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος, οι οποίες προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων της παραγράφου 1 για την άσκηση όμοιων ή παρεμφερών, υποστηρικτικών για τη λειτουργία του φορέα, αρμοδιοτήτων, όπου ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι αρμο­διότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εσωτερικού ελέγχου, κρατικών ενισχύσεων, κοινοβουλευτικού ελέγχου, νο­μοθετικής πρωτοβουλίας, οργάνωσης-απλούστευσης διαδικασιών και ποιότητας και αποδοτικότητας.

Για τον ορισμό των βασικών πτυχίων ή διπλωμά­των, καθώς και των πρόσθετων προσόντων που τυχόν απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των οργανικών μονάδων που είναι επιφορτισμένες με την άσκηση των αρμοδιοτήτων πολιτικής σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης (ΠΣΕΑ) εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου μπορεί επίσης να προβλέπεται:

α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων των φορέων της παραγράφου 1, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες του φορέα ή εποπτευόμενων φορέων του ή η κατάργησή τους.

β) Η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάμενων θέσεων που πλεονάζουν.

γ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

δ) Η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων.

ε) Η σύσταση οργανικών μονάδων χωρίς εσωτερική διάρθρωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 της παρ. 2 του ν. 2503/1997, η οποία διατηρείται σε ισχύ.

στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας.

4. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες διενεργείται με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων διενεργείται με απόφαση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και, όπου δεν υπάρχει, της Διεύθυνσης των υπηρεσιών προσωπικού.

5. Οι κενές θέσεις προσωπικού μπορεί να ανακατανέμονται σε κατηγορίες και κλάδους με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας.

6α. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος καταργείται το άρθρο 20 του ν. 2503/1997, καθώς και άλλη διάταξη που προβλέπει, περί της οργά­νωσης και λειτουργίας των φορέων της παραγράφου 1, την έκδοση υπουργικής ή κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζεται ο Οργανισμός των φορέων αυτών, διατηρουμένων, όμως, σε ισχύ των τυχόν ειδικών διαδικαστικών προϋποθέσεων που οι διατάξεις αυτές επιπροσθέτως ορίζουν και οι οποίες ισχύουν παράλλη­λα. Κατά τον ίδιο τρόπο, προηγούμενες της έναρξης της ισχύος του παρόντος άρθρου διατάξεις που προέβλεπαν την έκδοση προεδρικού διατάγματος, διέπονται πλέον από το θεσμικό πλαίσιο που θέτει το παρόν άρθρο, διατηρουμένων, όμως, σε ισχύ των τυχόν ειδικών διαδικαστικών προϋποθέσεων που οι διατάξεις αυτές επι­προσθέτως ορίζουν και οι οποίες ισχύουν παράλληλα.

β. Για τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δη­μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και οι ειδικές για αυτά διατάξεις. Επίσης, διατηρούνται παραλλήλως σε ισχύ ειδικές δια­τάξεις για τα πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

γ. Μεταβατικά και έως τις 30.6.2015 εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος άρθρου τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οργάνωση των οποίων εξακολουθεί να διέπε­ται από τις κείμενες για αυτά ειδικές διατάξεις.Μεταβατικά και έως τις 31.12.2014 εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος άρθρου οι Δ.Υ.Πε., ο Οργανι­σμός των οποίων εκδίδεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Μετά δε την παρέλευση των μεταβατικών περιόδων που ορίζονται στην παρούσα διάταξη τα εν λόγω νομικά πρόσωπα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου με την οργάνωση και λειτουργία τους να καθορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1, διατηρουμένων, όμως, σε ισχύ τυχόν ειδικών διαδικαστικών προϋποθέσεων που οι κείμενες διατάξεις επιπροσθέτως ορίζουν και οι οποίες ισχύουν παράλληλα.

δ. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ­γείου Οικονομικών εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πλην της πρώτης εφαρμογής που αφορά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Υπουργείου Οι­κονομικών. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου β.1.4. της παρ. β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, καθώς και οι λοιπές κείμενες ειδικές διατάξεις που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έκδοση για πρώτη φορά του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Υπουρ­γείου Οικονομικών.

ε. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της υποπαρα­γράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 ισχύουν μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

στ. Έως την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 για τους Οργανισμούς των Υπουργείων, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Μετά το εδάφιο 13 της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η μοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα. 

 Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις

Παρ. 1. Η κατά νομοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο κανονιστικών διοικητικών πράξεων που συνεπάγονται κάθε είδους δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου επιτρέπεται εφεξής μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους.

Θέματα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις

Παρ. 18. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.1567/1985 (ΦΕΚ 171 Α') και του άρθρου 17 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α') εφαρμόζονται και για τη διάθεση αυτοκινήτων στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), τα oποία περιέρχονται κατά τις διατάξεις αυτές στην κυριότητα του Δημοσίου.