.

Ν.1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α'101/31.7.1990)

Πιο πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4314/2014

(Τα άρθρα 1 έως και 32 και 44 έως και 120 παραλείπονται λόγω μη συναφούς αντικειμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Εργασιακές σχέσεις

Αρθρο 33. Προστασία μισθωτών προβληματικών επιχειρήσεων
Αρθρο 34. Επιδότηση απασχόλησης
Αρθρο 35. Σύσταση ειδικού λογαριασμού
Αρθρο 36. Έκταση εφαρμογής
Αρθρο 37. Επιμήκυνση χρόνου επιδότησης ανέργων
Αρθρο 38. Μερική απασχόληση
Αρθρο 39. Κοινωνική ασφάλιση μερικώς απασχολουμένων
Αρθρο 40. Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Αρθρο 41. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Αρθρο 42. Ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους
Αρθρο 43. Σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα
Αρθρο 121 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1990