Άρθρο 300

(άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

1. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αποδέκτριας αρχής και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει η αποδέκτρια αρχή, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της προαγωγής της αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:

α) να είναι παρόντες στα γραφεία στα οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους οι διοικητικές αρχές του κράτους - μέλους της αποδέκτριας αρχής,

β) να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες, οι οποίες διεξάγονται στο έδαφος του κράτους - μέλους της αποδέκτριας αρχής,

γ) να παρέχουν συνδρομή στους αρμόδιους υπαλ­λήλους του κράτους - μέλους της αποδέκτριας αρχής κατά τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων στο εν λόγω κράτος - μέλος.

2. Εφόσον αυτό είναι εφικτό δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας του κράτους - μέλους της αποδέκτριας αρχής, η συμφωνία που αναφέρεται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 μπορεί να προβλέπει ότι υπάλληλοι του αιτούντος κράτους - μέλους δύνανται να ανακρίνουν πρόσωπα και να εξετάζουν καταχωρίσεις.

3. Υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή, οι οποίοι αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέ­χουν οι παράγραφοι 1 και 2, πρέπει, ανά πάσα στιγμή, να είναι σε θέση να επιδείξουν γραπτή εξουσιοδότηση, στην οποία να αναφέρονται η ταυτότητά τους και τα επίσημα καθήκοντά τους.