Άρθρο 301

(άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αποδέ­κτρια αρχή κοινοποιεί στον αποδέκτη όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών, που προέρχονται από το αιτούν κράτος - μέλος και αναφέρονται σε απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 296 (άρθρο 2 Οδηγίας) ή στην είσπραξή της.

Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από τυποποιη­μένο έντυπο που περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όνομα, διεύθυνση και άλλα δεδομένα σχετικά με τον προσδιορισμό της ταυτότητας του αποδέκτη,

β) το σκοπό της κοινοποίησης και το χρονικό διά­στημα εντός του οποίου η κοινοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί,

γ) περιγραφή του συνημμένου εγγράφου, καθώς και της φύσης και του ποσού της σχετικής απαίτησης,

δ) όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες επαφής όσον αφορά:

(i) το γραφείο που είναι αρμόδιο για το συνημμένο έγγραφο και εφόσον διαφέρει,

(ii) το γραφείο παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχε­τικά με το κοινοποιημένο έγγραφο σχετικά με τις δυνα­τότητες αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής.

2. Η αιτούσα αρχή υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης δυνάμει του παρόντος άρθρου μόνον εφόσον δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την κοινοποίηση αυτή στο αιτούν κράτος - μέλος ή εφόσον η κοινοποίηση αυτή θα δημιουργούσε δυσανάλογες δυσχέρειες.

3. Η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί αμέσως την αι­τούσα αρχή όσον αφορά τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση κοινοποίησης και ειδικότερα, όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία το έγγραφο διαβιβάσθηκε στον αποδέκτη.