Άρθρο 302

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

1. Η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει ότι η κοινοποίηση στο κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής πραγμα­τοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κα­νονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν στο κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει υπό την επιφύλαξη οποιασ­δήποτε άλλης μορφής κοινοποίησης στην οποία προ­βαίνει η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους - μέλους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του εν λόγω κρά­τους - μέλους.

Μια αρμόδια αρχή η οποία είναι εγκατεστημένη στο αιτούν κράτος - μέλος μπορεί να κοινοποιεί άμεσα κάθε έγγραφο με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πρόσωπο ευρισκόμενο στο έδαφος άλλου κράτους - μέλους.