Άρθρο 304

(άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

1. Η αιτούσα αρχή δεν δύναται να υποβάλει αίτηση εί­σπραξης, εάν και εφόσον η απαίτηση και/ή ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της στο αιτούν κράτος - μέλος αμφισβητείται στο εν λόγω κράτος - μέλος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει το τρίτο εδάφιο του άρθρου 307 (άρθρου 14 Οδηγίας) παράγραφος 4.

2. Πριν από την υποβολή αίτησης είσπραξης από την αιτούσα αρχή, πρέπει να κινηθούν οι δέουσες διαδικα­σίες είσπραξης, οι οποίες ισχύουν στο κράτος - μέλος της, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν είναι πρόδηλο ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία προς είσπραξη στο αιτούν κράτος - μέλος ή ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν θα καταλήξουν στην εξόφληση της απαίτησης και η αιτούσα αρχή έχει συ­γκεκριμένες πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής,

β) εάν η προσφυγή στις διαδικασίες αυτές στο αι­τούν κράτος - μέλος θα δημιουργούσε δυσανάλογες δυσχέρειες.