Άρθρο 305

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

1. Κάθε αίτηση είσπραξης συνοδεύεται από ενιαίο τίτ­λο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής.

Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής απηχεί το κύ­ριο περιεχόμενο του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση και αποτελεί τη μοναδική βάση των μέτρων είσπραξης και των ασφαλιστικών μέτρων που ελήφθη­σαν στο κράτος - μέλος της αποδέκτριας αρχής. Δεν υπόκειται σε αναγνώριση, συμπλήρωση ή αντικατάστα­ση στο εν λόγω κράτος - μέλος.

Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση, περιγραφή της απαίτησης, που περιλαμβάνει τη φύση της, το χρο­νικό διάστημα που καλύπτεται από την απαίτηση, τυχόν σημαντικές ημερομηνίες της διαδικασίας εκτέλεσης, καθώς και το ποσό της απαίτησης και τις διάφορες συνιστώσες του, όπως το κεφάλαιο και οι δεδουλευ­μένοι τόκοι κ.λπ.,

β) όνομα και άλλα δεδομένα σχετικά με τον προσδι­ορισμό της ταυτότητας του οφειλέτη,

γ) όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες επαφής όσον αφορά:

(i) το γραφείο που είναι αρμόδιο για την αποτίμηση της απαίτησης και, εφόσον διαφέρει,

(ii) το γραφείο παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχε­τικά με την απαίτηση ή σχετικά με τις δυνατότητες αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής.

2. Η αίτηση είσπραξης μιας απαίτησης μπορεί να συ­νοδεύεται από άλλα έγγραφα σχετικά με την απαίτηση, τα οποία έχουν εκδοθεί στο αιτούν κράτος - μέλος.