Άρθρο 318

(άρθρο 27 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ)

1. Η Ελλάδα ενημερώνει ετησίως την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου για τα εξής:

α) τον αριθμό των αιτήσεων για παροχή πληροφορι­ών, κοινοποίηση και είσπραξη ή τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που αποστέλλει ετησίως προς κάθε κράτος - μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, και λαμ­βάνει ετησίως από κάθε αιτούν κράτος - μέλος·

β) το ύψος των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται συνδρομή είσπραξης και τα εισπραχθέντα ποσά.

2. Η Ελλάδα παρέχει επίσης κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη για την εκτίμηση της παροχής αμοιβαίας συνδρομής δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου.