Άρθρο 326

Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις

1. Το άρθρο 3 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213) και το άρθρο 110Α του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304), όπως προστέθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) καταργούνται. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις αναιρέσεως.

2. Οι παράγραφοι 2, 4 και 6 του άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής απο­βολής ασκείται κατά του Δημοσίου ή κατά των νομικών προσώπων της παρ. 1, στα οποία ανήκει η έκταση επί της οποίας επιχειρείται η παράνομη ενέργεια και απευ­θύνεται στο μονομελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου.»

«4. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδι­κείου δεν χωρεί ένδικο μέσο. Σε περίπτωση κατά την οποία, η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτό­κολλο, για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του κτήματος, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή εντός ενενήντα ημερών από την επίδο­ση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολλο παραμέ­νει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 18 Εισ. Ν.Κ.Πολ.Δ.»

«6. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρω­τοκόλλου αποβολής, δύναται όμως το μονομελές πρω­τοδικείο να αναστείλει την εκτέλεση, κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής.»

3. Tα δέκατο και ενδέκατο εδάφια του άρθρου 115 του από 11/12.11.1929 διατάγματος «περί διοικήσεως δη­μοσίων κτημάτων» (Α΄ 399), τα οποία είχαν προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 20 του α.ν. 1540/1938 (Α΄ 488) και αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 1331/1949 (Α΄ 330), αντικαθίστανται ως εξής:

«Αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση της ανακοπής είναι το μονομελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του κτήματος. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται δεν χωρεί ένδικο μέσο. Αν η απόφαση που εκδίδεται ακυ­ρώνει το πρωτόκολλο για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του κτήματος, ο ανακόπτων οφεί­λει να ασκήσει τακτική αγωγή εντός ενενήντα ημερών από την επίδοση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολ­λο παραμένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 18 Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ.

Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρε­ται «Πρόεδρος Πρωτοδικών» ή «Πρόεδρος» ή «Ειρηνοδί­κης» νοείται το «Μονομελές Πρωτοδικείο».

4. Στο άρθρο 20 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324) προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

«5. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των προσφυ­γών: α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112), β) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και γ) της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011(Α΄ 170) το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Προϊστά­μενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου ή υπάλληλο νομίμως εξου­σιοδοτημένο από αυτόν. Για την εκπροσώπηση ενημε­ρώνεται η Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα σε συγκεκριμένη υπόθεση τον ορισμό ως εκπροσώπου μέλους του Ν.Σ.Κ. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται ασκείται έφεση από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από αιτιολογημένο έγγραφο της Διοίκησης, στο οποίο επισυνάπτεται ο φάκελος της υποθέσεως.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3068/2002 (Α΄274) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτε­λεστών τίτλων, που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή βο­ηθήματα και από τους οποίους απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόμιση εκ μέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυ­ητικής επιστολής Τραπέζης.

Το δικαστήριο, που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος, μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτή­ματος, αναλόγως της φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που προσφέρει ή κρίνονται αναγκαίες να μειώσει το ύψος της εγγυητικής επιστολής μέχρι του ενός δευτέρου.

Αν η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό ο εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκτελεσθεί χωρίς εγγύηση, μετά την άπρακτη πάροδο 90 ημερών από την επίδοσή του.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την καταβολή, και επιστρέφεται μετά από την προσκόμιση πιστοποιητικού αμετάκλητης, υπέρ του αντιδίκου του υπόχρεου, επίλυσης της διαφοράς ή της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου ή βοη­θήματος μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο.»

6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/ 2002 (Α΄ 324) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Απαγορεύεται η απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., κατ’ εφαρμογή γενικής ή ειδικής διάταξης, σε άλλη Υπηρεσία, αρχή, σώμα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.»

7. Στο άρθρο 6 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324) προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής:

«7. Διατάξεις νόμων με έναρξη ισχύος μεταγενέστε­ρη της ισχύος του παρόντος νόμου, που προβλέπουν εφεξής την ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Ν.Σ.Κ., ισχύουν εφόσον: 1) έχει εκδοθεί σχετικώς γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. και 2) με απόφαση της ίδιας Ολο­μέλειας διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή τους.»

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), μετά τις λέξεις «η πράξη αναστέλλεται» προστί­θενται λέξεις ως εξής: «, ως προς τους δανειστές των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη, ».

9. Στα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» (Α΄ 126) αντί των λέξεων «τριακοστό πέμπτο» τίθεται η λέξη «τεσσα­ρακοστό».

10. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πα­νεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο.

γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικα­στικό επιμελητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του παρόντος και»,

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2318/1995 καταργείται.

12. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 μετά την περίπτωση δ΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εγγεγραμμένοι ασκούμενοι πριν από την 8η Μαϊου 2012 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και για την επόμενη τριετία.»

13. Στον πρώτο στίχο του πρώτου εδαφίου της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4043/2012 (Α΄ 25) απα­λείφονται οι λέξεις «εκτελεσθεί ούτε» και στον τέταρτο στίχο αντί των λέξεων «κατέστησαν αμετάκλητες» τί­θεται η λέξη «εκδόθηκαν».