Άρθρο 328

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν εκ νέου στις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου εφόσον επανυποβάλλουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 αίτηση ή την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 δήλωσή τους, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση όπου τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 είχαν υπαχθεί στην ανωτέρω ρύθμιση και είχαν στη συνέχεια απολέσει την υπαγωγή τους σε αυτήν, λόγω μη καταβολής τριών (3) και άνω συνεχόμενων δόσεων, δικαιούνται την εκ νέου υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή με νέα αίτηση ή δήλωσή τους. Στην περίπτωση αυτή προσμετρώνται στο σύνολο των 48 δόσεων οι τυχόν προηγουμένως καταβληθείσες δόσεις κατ’ εφαρμογή της προηγούμε­νης ρύθμισης.