..

Ν.1882/1990

(ΦΕΚ 43 Α' - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 51 Α'/6-4-90)

Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις

Υπό κατασκευή