.

Ν.3190/1955

(ΦΕΚ Α’91/16.4.1955)

Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Τελευταία κωδικοποίηση με το νόμο 4403/2016, ΦΕΚ Α’125/7.7.2016

 

Ψηφιστάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής αποφασίζομεν και διατάσσομεν

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Γενικαί Διατάξεις

 

Άρθρον 1  Εννοια.

Άρθρον 2  Επωνυμία.

Άρθρον 3 Αντικείμενον

Άρθρο 4  Εταιρικόν κεφάλαιον

Άρθρον 5 Εισφοραί εις είδος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Σύστασις της εταιρείας

 

Άρθρον 6  Περιεχόμενον εταιρικής συμβάσεως.

Άρθρον 7 Ακυρότητα

Άρθρον 8 Δημοσιότητα

Άρθρο 8α

Άρθρο 9 Προσωπικότης της εταιρείας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας

Άρθρον 10 Σύγκλησις της συνελεύσεως.

Άρθρον 11 Σύγκλησις συνελεύσεως υπό της μειονοψηφίας.

Άρθρον 12 Δικαίωμα ψήφου

Άρθρον 13 Λήψις αποφάσεων.

Άρθρον 14 Αρμοδιότης της συνελεύσεως

Άρθρο 15 Προσβολή των αποφάσεων της συνελεύσεως

Άρθρον 16 Διαχείρισις και εκπροσώπησις

Άρθρον 17 Διορισμός διαχειριστών

Άρθρον 18 Εξουσία των διαχειριστών

Άρθρον 19 Ανακλησις των διαχειριστών

Άρθρο 20 Απαγόρευσις ανταγωνισμού

Άρθρο 21 Υπογραφή διαχειριστών.

Άρθρο 22

Άρθρο 23  Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)

Άρθρον 24 Αποθεματικόν κεφάλαιον

Άρθρον 25  Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών.

Άρθρον 26 Ευθύνη διαχειριστών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων.

 

Άρθρον 27 Εταιρικόν μερίδιον

Άρθρον 28 Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου

Άρθρον 29 Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω προικός.

Άρθρον 30 Κατάσχεσις εταιρικού μεριδίου

Άρθρον 31

Άρθρον 32 Δάνεια εταίρων προς την εταιρείαν

Άρθρον 33 Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου

Άρθρον 34 Γνώσις πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Άρθρον 35 Κερδών διανομή

Άρθρον 36 Συμπληρωματικαί εισφοραί

Άρθρον 37 Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως

Άρθρον 38 Γενικαί διατάξεις

Άρθρον 39 Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως

Άρθρον 40 Αύξησις του κεφαλαίου

Άρθρο 41 Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου

Άρθρο 42 Διατυπώσεις μειώσεως.

Άρθρο 43 Μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου

Άρθρο 43α Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Διάλυσις και εκκαθάρισις. Λόγοι λύσεως

 

Άρθρο 44

Άρθρο 45 Απώλεια κεφαλαίου

Άρθρο 46

Άρθρον 47 Εκκαθαρισταί και ανάκλησις αυτών

Άρθρο 48 Απογραφή και ισολογισμός

Άρθρο 49 Εξουσία εκκαθαριστών

Άρθρο 50 Τέλος εκκαθάρισις

Άρθρο 50α Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Μετατροπή εταιριών εις εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης

Άρθρο 51 Μετατροπή της ανωνύμου εταιρίας εις εταιρίαν περιωρισμένης ευθύνης.

Άρθρον 52 Ελάχιστον όριον κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιρειών

Άρθρο 53 Μετατροπή ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας εις εταιρίαν περιωρισμένης ευθύνης

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης.

Άρθρο 54

Άρθρο 55 Σύμβασις περί συγχωνεύσεως

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ

Φορολογικαι διατάξεις

Άρθρο 56

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Αλλοδαπαί εταιρίαι Εγκατάστασις εν Ελλάδι

Άρθρο 57

Άρθρο 58 Άδεια εγκαταστάσεως

Άρθρο 59 Ευθύνη συμβληθέντων

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ

Ποινικαί διατάξεις

 

Άρθρο 60

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ

Μεταβατικαί διατάξεις

 

Άρθρο 61

Άρθρο 61α