.

ΙΚΑ αριθ. πρωτ.: Ε41/104/10.6.2015
Έλεγχος καταβλητέων εισφορών Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων.

Σχετ.: Εγκ. 40/99, 4/06 και ΓΕ: Ε41/85/92/02-12-2008, Ε41/241/23-11-2009, Ε41/82/25-04-2014 και Ε41/185/24-07-2014.
Από την επεξεργασία στοιχείων του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που αφορούν Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα, την κατάσταση που βρίσκονται αυτά στο Μητρώο Εργοδοτών και τις καταβλητέες εισφορές για την ασφάλιση των απασχολουμένων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων:
1. Για το χρονικό διάστημα 01/01/2002 έως 31/07/2014 ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτικών έργων, [54.451 έργα που έχουν καταχωρημένους πίνακες 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. και 36.928 έργα που δεν έχουν πίνακες] βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση «Υπό Εκκαθάριση» και απαιτείται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να εκκαθαριστούν.
Διαπιστώνεται μάλιστα ότι, σε ένα σύνολο (5.423) έργων από αυτά που έχουν πίνακες τα υπολειπόμενα από τα κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια ανέρχονται σε (417.867) και εκτιμάται ότι αν υπολογιστούν και τα αντίστοιχα ημερομίσθια των έργων που δεν έχουν πίνακες τα ημερομίσθια αυτά θα διπλασιαστούν.
2. Για το χρονικό διάστημα 01/01/2008 έως 31/07/2014 από το σύνολο των έργων που έχουν απογραφεί πριν την 01/01/2002 ( Α.Μ.Ο.Ε. με εννέα ψηφία) έχουν κινηθεί με Α.Π.Δ. ή Ε.Ε.Ο.Ε. καταχωρημένη στο Ο.Π.Σ. μόνο (534) έργα.
Εξετάζοντας τα στοιχεία αυτά η Διοίκηση του Ιδρύματος και λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη:
1. Την εκ των πραγμάτων περιορισμένη δυνατότητα των Υποκ/των για έλεγχο εκκαθάρισης μεγάλου αριθμού ιδιωτικών έργων και βεβαίωσης εισφορών που θα προκύψουν σε περιορισμένο χρόνο, εξ΄ αιτίας της αδυναμίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε όλα τα έργα.
2. Τους, εκ των διατάξεων των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 απορρέοντες περιορισμούς για έλεγχο και καταλογισμό εισφορών, όταν υπάρχουν μεν υπερβάσεις στις οικοδομικές άδειες αλλά έχουμε υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων αυτών, οπότε ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ΓΕ: Ε41/82/25-04-2014 και Ε41/185/24-07-2014 (αφορά περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών πριν της 28/07/2011).
3. Την ανάγκη βεβαίωσης οφειλών σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε οι εργοδότες να επωφεληθούν των ευνοϊκών όρων ρύθμισης οφειλών που προβλέπουν σχετικές διατάξεις νόμων για τις οποίες έχουν ήδη δοθεί οδηγίες με τις Εγκυκλίους 14/2015 & 21/2015.
Παρέχει τις παρακάτω οδηγίες για την εκκαθάριση των υπόψη έργων και την παρακολούθηση των ενεργειών των Υποκ/των.

Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
α) Για τις περιπτώσεις ιδιωτικών οικοδομικών έργων για τα οποία η «δήλωση περάτωσης εργασιών» έχει υποβληθεί μέχρι και την 28/07/2011 ή έχουν τεθεί στο Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ σε κατάσταση «Υπό Εκκαθάριση» από την υπηρεσία μέχρι και την ημερομηνία αυτή, καθώς επίσης και έργα για τα οποία υποβλήθηκε η εν λόγω δήλωση μεταγενέστερα ή υποβληθεί στο μέλλον αλλά με αναφορά ημερομηνίας περάτωσης εργασιών προγενέστερη της 28/07/2011, να εκκαθαριστούν χωρίς απαραίτητα να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος εφόσον, μετά από έγγραφη πρόσκληση προσέλθουν οι εργοδότες και προσκομίσουν:
• Τυχόν στοιχεία που εκκρεμούν και που έχουν σχέση με τον προσδιορισμό των κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενων (π.χ τιμολόγια μαρμαρικών εργασιών).
• Τυχόν στοιχεία υπαγωγής στις διατάξεις των νόμων 4014/2011 ή 4178/2013.
• Αντίγραφο οικοδομικής αδείας η οποία έχει σφραγίδα πολεοδομικής αρχής για την σύμφωνα με αυτή εκτέλεση των εργασιών.
• Τα διαγράμματα κάλυψης .
β) Από την προαναφερόμενη διαδικασία εξαιρούνται περιπτώσεις για τις οποίες, θα γίνεται μεν ο καταλογισμός εισφορών που αντιστοιχούν στα υπολειπόμενα από τα κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια, αλλά θα παραμένουν σε εκκρεμότητα στο σύστημα του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ μέχρι να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος:
• Περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον εργοδότη στην πρόσκληση.
• Περίπτωση για την οποία η περάτωση εργασιών έχει γίνει μετά την 28/7/2011.
• Περίπτωση που στο έργο στο οποίο γίνεται ο έλεγχος εκκρεμεί διεκπεραίωση καταγγελίας απασχολούμενου.
• Περίπτωση έργου για το οποίο, σε προηγούμενους επιτόπιους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανύποπτο χρόνο, έχει διαπιστωθεί μη ορθή ασφάλιση απασχολουμένων ή έχει διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών χωρίς να ασφαλιστούν οι απασχοληθέντες εργατοτεχνίτες οικοδόμοι.
γ) Να δοθεί προτεραιότητα στις εκκαθαρίσεις έργων για τα οποία οι εργοδότες έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ή οφειλών που ήθελαν προκύψει από τον έλεγχο.
δ) Για τα αψήφια Α.Μ.Ο.Ε., για τα οποία έγινε μετάπτωση Μητρώου Εργοδοτών στο Ο.Π.Σ./ Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ από το ισχύον για την ασφάλιση οικοδόμων πληροφοριακό σύστημα μέχρι 31/12/2001, με αποτέλεσμα όλα τα μέχρι τότε απογραμμένα έργα να εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ότι βρίσκονται σε κατάσταση «Ενεργό» , ενώ από τις χειρόγραφες πινακίδες προκύπτει ότι είναι σε κατάσταση «Εκκαθαρισμένο» , πρέπει να εφαρμοστούν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/241/23-11-200α έτσι ώστε να τεθούν και στο σύστημα σε κατάσταση «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ».

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για τις προαναφερόμενες ενέργειες Υποκ/των και την πορεία αυτών κρίνεται σκόπιμο να αποστέλλονται στατιστικά στοιχεία στην Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων , και γι΄ αυτό:
Με ευθύνη Διευθυντών θα συμπληρώνεται ανά τρίμηνο το συν/νο στο έγγραφο έντυπο στο οποίο και θα καταγράφονται οι περιπτώσεις για τις οποίες έχετε προβεί σε ενέργειες κατ΄ εφαρμογή των οδηγιών αυτών με αναγραφή Α.Μ.Ο.Ε. και επωνυμίας.
Τα έντυπα αυτά, θα αποστέλλονται στην Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων της Διοίκησης, Τμήμα Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων με το υπηρεσιακό ταχυδρομείο σε τριμηνιαία βάση και εντός των εργάσιμων ημερών του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα που έπεται του τριμήνου στο οποίο θα αναφέρονται δηλαδή έως 10/07/2015 για το Β΄ τρίμηνο 2015, έως 10/10/2015 για το Γ΄ τρίμηνο 2015 και έως 10/01/2016 για το Δ΄ τρίμηνο 2015.