Το βιβλίο μας «Πρακτικός Οδηγός για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις» δημιουργήθηκε από την επιστημονική μας ομάδα με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την προηγούμενη έως την παρούσα έκδοση, πραγματοποιήθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές σε ολόκληρο το πεδίο δράσης του λογιστή - φοροτεχνικού, με κυριότερες την κατάργηση του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/1980) και του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2013), που αντικαταστάθηκαν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), καθώς και την πρώτη εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). Η παρούσα Τρίτη έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη με την ΠΟΛ.1119/10.6.2015, εμπεριέχει και αναλύει τις νέες αυτές διατάξεις -στο βαθμό βεβαίως που έχουν διευκρινιστεί από τη Διοίκηση- και πάντα σε συνδυασμό με παγιωμένες παλαιότερες θέσεις του Υπουργείου. Πιο αναλυτικά, το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με:

Πρακτικός οδηγός για τις τουριστικές επιχειρήσεις

 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια και λοιπά τουριστικά καταλύματα
 • Επισιτιστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες κλπ.)
 • Πρακτορεία ταξιδίων
 • Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων
 • Τουριστικά λεωφορεία - Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών
 • Εκμεταλλευτές ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων
 • Εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης σκαφών
 • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις πλοίων αναψυχής – Επαγγελματικά πλοία αναψυχής
 • Αεροπορικές εταιρίες
 • Ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα
 • Κέντρα Θαλασσοθεραπείας
 • Τουριστικά καταστήματα
 • Επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ
 • Χιονοδρομικά κέντρα
 • Καζίνο
 • Ξεναγούς, διερμηνείς κλπ.

Κάθε μέρος του βιβλίου αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο κάθε μέρους αναλύεται η γενική αντιμετώπιση των εκάστοτε ζητημάτων (ΦΠΑ, ΕΛΠ, ΚΦΕ κλπ.), ενώ το δεύτερο εστιάζει σε ειδικά τουριστικά θέματα σε σχέση με αυτά.

 

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, από τη σύσταση και την έναρξη, έως και τη λήψη άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται. Επίσης, περιλαμβάνονται πίνακες με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας κατά περίπτωση, καθώς και η σχετική με το θέμα αυτό, νομοθεσία.

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, με την επιφύλαξη των επί μέρους διαφοροποιήσεων που μπορεί να παρουσιάζονται από υπηρεσία σε υπηρεσία. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ παραθέτουμε όλα τα βήματα για τη λήψη άδειας λειτουργίας από το δήμο προκειμένου για καταστήματα υπηρεσιών εστίασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ωστόσο αναγνωρίζουμε ότι ενδέχεται από την εκάστοτε δημοτική υπηρεσία να ζητηθεί και κάποιο επιπλέον έγγραφο, το οποίο πιθανόν να μην απαιτείται σε κάποιον άλλο δήμο της χώρας. Το  ίδιο ισχύει βεβαίως και για άλλες περιπτώσεις  (π.χ.  άδεια  λειτουργίας επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ.)

Στην παρούσα τρίτη έκδοση περιλαμβάνεται ο Ν.4276/30.7.2014, ο οποίος ορίζει πλέον τις διαδικασίες λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ασχολείται με τις ειδικές μορφές τουρισμού και λοιπά συναφή θέματα.

 

Στο δεύτερο μέρος της Γ΄ έκδοσης αναλύονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τον νέο Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), ο οποίος από 1/1/2015 αντικατέστησε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

 

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μπορείτε να βρείτε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Στην νέα έκδοση του βιβλίου μας παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ, οι νέες υποχρεώσεις των υποκείμενων στο φόρο, καθώς και ορισμένες περαιτέρω επεξηγήσεις για τις απαλλαγές που απολαμβάνουν μερικές τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου μας γίνεται αναφορά σε ειδικά ζητήματα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και σε κάποιες βασικές φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από νόμους πλην του ΚΦΕ. Στο πρώτο υποκεφάλαιο του μέρους αυτού παρατίθενται οι γενικές διατάξεις του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ο οποίος από 1/1/2014 αντικατέστησε το Ν.2238/1994. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, αφενός παρατίθενται έγγραφα του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. με τα οποία έχουν δοθεί λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις και τα οποία θεωρούμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν και με το νέο Κ.Φ.Ε., καθώς εμπίπτουν στις διατάξεις και στο πνεύμα του. Αφετέρου, αναλύονται διάφορες ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις τουριστικές επιχειρήσεις από το κράτος, τους δήμους κλπ..

Στη νέα τρίτη έκδοση παρατίθενται σημαντικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νέου Κ.Φ.Ε. και αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. εκπιπτόμενες δαπάνες, φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών και αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι, διαχειριστές και μέλη Δ.Σ. των εν λόγω επιχειρήσεων κλπ.).

 

Στο πέμπτο μέρος γίνεται σύντομη αναφορά σε ειδικά θέματα ξενοδοχειακής λογιστικής.

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το βιβλίο συνοδεύεται από CD, μέσα στο οποίο μπορείτε να βρείτε σχεδόν το σύνολο των απαραίτητων αιτήσεων και δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, σχετικούς νόμους και Υπουργικές αποφάσεις, διάφορα πρότυπα και πίνακες τεχνικών προδιαγραφών.