.

ΠΟΛ.1228/16.10.2015
ΦΕΚ Β'2253/19.10.2015
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου.

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1113/25.7.2016

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄287), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58) περί φόρου ακίνητης περιουσίας.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 19, 23, 32, 34, 37, 63 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170).

3. Τις ΠΟΛ.1212/2015 (ΦΕΚ Β΄2120) και 1216/2015 (ΦΕΚ Β΄2143) αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222),όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

5. Την Πράξη 20/25.6.2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης Ιωάννης Μπάκας για την υπογραφή των πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων καθώς και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκκαθάριση πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαϊδου