.

Άρθρο 64

1. Επιβατικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκινήτων τύπου jeep, που θα έχουν κομιστεί στη χώρα μας μέχρι και την 31η Μαρτίου 2016 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν (EURO 5) και Οδηγίας 98/69/ΕΚ φάση Β΄ ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάσης Β΄ (EURO 4) εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 31 Αυγούστου 2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί για αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

2. Στη διάταξη της παραπάνω παραγράφου δεν εμπίπτουν αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε από 1.9.2015 μέχρι την ημερομηνία εφαρ­μογής της.

3. Η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει μία ημέρα μετά από τη θέση αυτής σε ισχύ.