Ερώτηση

78. Με βάση τη συγκεκριμένη απάντηση που δόθηκε από το υπουργείο οικονομικών θα ήθελα όσο είναι δυνατό να έχω και την σχετική ερώτηση ή τουλάχιστον αν μπορεί να διευκρινιστεί αν πρόκειται για όλους τους φυσικοθεραπευτές διότι οι φυσικοθεραπευτές ανήκουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (ελεύθεροι επαγγελματίες).

Απάντηση

Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ερώτηση πάνω στην οποία βασίστηκε το Υπουργείο για την έκδοση της απάντησής του.
Παρόλα αυτά η δική μας άποψη στο συγκεκριμένο θέμα είναι η ακόλουθη.

Δ15Β 1047046 ΕΞ 14.3.2013
Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.
“Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., και γι’ αυτό το λόγο από 1/1/2013 οι φυσιοθεραπευτές και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα παύουν να τηρούν το πρόσθετο βιβλίο πελατών, που τηρούσαν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013 η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 παρέχεται, μεταξύ άλλων, στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα μόνο σε αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.”
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι:
 “1.Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, .....”
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω από τη στιγμή που το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, κατονομάζεται στο άρθρο 48 του ΚΦΕ, έχει τη δυνατότητα να εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών του, είτε μέσω ΦΤΜ, είτε μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, είτε χειρόγραφα  από θεωρημένα μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας η απόδειξη εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής, μη αποκλειόμενης και της προγενέστερης ή και τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη.. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται απόδειξη κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, η απόδειξη, δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
Μπορείτε να σημειώνετε στο πίσω μέρος της απόδειξης από ΦΤΜ.Δεν απαγορεύεται στο πίσω μέρος της ΑΛΣ μέσω ΦΤΜ, η αναγραφή επιπλέον διευκρινιστικών στοιχείων.
Τέλος το ζήτημα του ελέγχου, είναι θέμα πραγματικό. Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να εξετάσει αρκετά στοιχεία όπως ημερολόγια με ραντεβού, πρόγραμμα φυσικοθεραπειών κτλ, ώστε να καταλήξει στο ανάλογο συμπέρασμα.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.