.

Παράρτημα

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950),
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α’ του ν.3427/2005),
Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν.3091/2002),
Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (άρθρο 31 του ν.3986/2011),
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 και του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013) ,
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν.4111/2013),
Φό­ρος Πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (ν.27/1975),
Εισφορά Εισαγόμενου Συναλλάγματος (άρθρο 45 παρ. 1 του ν.4141/2013),
Φόρος επί των μερισμάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013),
Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν.2206/1994, 31 παρ. 13 του ν.2873/2000, 1 παρ. 1 του ν.3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε7 του ν.4093/2012),
Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της Ε.Ε. και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (άρθρο 17 του ν.3833/2010),
Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχημάτων και Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν.4002/2011),
Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33 του ν.3775/2009),
Τέλη Διενέργειας Παιγνίων με Παιγνιόχαρ­τα (άρθρα 8 του ν.2515/1997, 8 παρ. 1 του ν.2954/2001 και 10 παρ. 2 του ν.3037/2002),
Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006),
Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. 3986/2011),
Ειδικός Φόρος στις Διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν.3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012, άρθρο 22 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013),
Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν.3790/2009),
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του ν.1676/1986), Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο 102 του ν.1402/1983),
Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (άρθρα 23 του ν.3634/2008, 2 του ν.3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν.3845/2010),
Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931), Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν. 1731/1987),
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως και 50 του ν.3842/2010),
Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (άρθρο 16 του ν.1882/1990),
Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως και 19 του ν.3427/2005),
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν.2459/1997),
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του ν.3634/2008),
το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθρο 53 του ν.4021/2011),
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν.4152/2013),
Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν.3758/2009, 30 του ν.3986/2011, 5 του ν.3833/2010),
Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν.3790/2009),
Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν.3808/2009 και 5 του ν.3845/2010),
Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν.2579/1998),
Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του ν.3296/2004),
η Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν.2954/2001),
Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν.3513/2006),
Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του ν.1676/1986),
Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει) Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη Φόρος Διαμονής Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση

Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

Με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4346/15, (ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν. 4346/15 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 113 ΤΟΥ Ν. 4387/16) ορίζεται ότι : 1. Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε..

Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα”

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 112 του νόμου 4387/2016, ΦΕΚ Α'85/12.5.2016 η φράση "Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν.3986/2011)," στο παράρτημα του νόμου 4174/2013 αντικαταστάθηκε με την φράση "Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 και του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013)"
 Η φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει) προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015.
Η φράση "Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη" καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του άρθρου 113 του νόμου 4387/2016. Είχε προστεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4346/2015, ΦΕΚ Α'152/20.11.2015
Οι λέξεις "Φόρος Διαμονής" προστέθηκαν στο τέλος του Παραρτήμαρτος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016.

Με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 53 (Φόρος διαμονής) του ν. 4389/16, ορίζεται ότι : “4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά – βλ. Και άλλες διατάξεις άρθρου 53 ν. 4389/16

Οι λέξεις "Τέλος στη συνδρομητικη τηλεόραση" προστέθηκαν στο τέλος του Παραρτήμαρτος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016.

Με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 53 (Φόρος διαμονής) του ν. 4389/16, ορίζεται ότι : “4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά – βλ. Και άλλες διατάξεις άρθρου 53 ν. 4389/16

Οι λέξεις "Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας" προστέθηκαν στο τέλος του Παραρτήμαρτος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του νόμου 4389/2016, ΦΕΚ Α'94/27.5.2016.

Με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 53 (Φόρος διαμονής) του ν. 4389/16, ορίζεται ότι : “4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά – βλ. Και άλλες διατάξεις άρθρου 53 ν. 4389/16