.

Ν.4374/2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'50/1.4.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Τροποποίηση του Ν. 3556/2007 (Α΄ 91)
Άρθρο 3 Τροποποίηση του Ν. 3401/2005 (Α΄257)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2789/2000 (Α΄21)

Άρθρο 4 Παρ. 2 του άρθρου 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014
Άρθρο 5 Παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ
Άρθρο 6 Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα
Άρθρο 7 Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
Άρθρο 8
Άρθρο 9 Ρύθμιση ζητημάτων Ο.Δ.Ι.Ε.
Άρθρο 10 Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διάταξης του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
Άρθρο 11
Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2016