.

 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά
Ειδικοί Επιστήµονες: Ε. Καµένου, Χ. Ζαχαριάδου, Α. Καλαϊτζή

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012                              Αριθµ. Πρωτ.:24979

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη

ΠΟΡΙΣΜΑ

 

(Άρθρο 4 παρ.6 Ν 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)
Θέµα: α) Βεβαίωση προστίµων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
β) Εφαρµογή διατάξεων των παρ. 2 & 3 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής  Κυκλοφορίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και τον Ν. 3094/2003 εξέτασε µεγάλο αριθµό αναφορών, οι οποίες έθεταν δύο ζητήµατα :
α) τη διαδικασία βεβαίωσης και ενηµέρωσης των πολιτών από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού της χώρας, περί των οφειλών τους, οι οποίες προέρχονται από παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (εφεξής Κ.Ο.Κ.) περί στάσης και στάθµευσης που επιβλήθηκαν µε σχετικές πράξεις βεβαίωσης παράβασης οχήµατος και οι οποίες εκδόθηκαν έως και 23-2-2007 , καθώς επίσης
β) τα ζητήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων περί της διαδικασίας επιβολής προστίµων από αστυνοµικά όργανα των παρ. 2 & 3 του άρθρου 104 του Ν. 2696/1999 ¨Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας¨ (Κ.Ο.Κ.), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 8 Ν.3897/2010.

Για νε δείτε ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ