.

Άρθρο 10
Παράταση προθεσμιών του Ν. 4270/2014

Παρατείνονται για το τρέχον οικονομικό έτος και κατά ένα (1) μήνα οι προθεσμίες για:

α) την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ. 3, περίπτωση ι΄, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 31 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και 104 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)],

β) την απόδοση λογαριασμού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 104 παρ. 2 του Ν. 4270/2014) και

γ) τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 4270/ 2014).