.

Άρθρο 8
Υπεύθυνη δήλωση

1. Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6, μπορεί ν' αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που συντάσσεται σε ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 δραχμών.
(Σημείωση : Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2579/98, ΦΕΚ-31 Α' ορίζεται ότι : "Η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στο οποίο συντάσσεται η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (ΦΕΚ-75 Α'), αυξάνεται από 1ης Μαρτίου 1998 σε τριακόσιες (300) δραχμές").
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.2873/00, ΦΕΚ 285 Α΄, ορίζεται ότι:

"Η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο συντάσσεται η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενη διαμορφώνεται σε ένα (1) ΕΥΡΩ.")

(Σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 31 του Ν.2873/00, ΦΕΚ 285 Α΄, η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2002)
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.2 του άρθρου 2 του Π.Ν.Π. της 21/12/01, ΦΕΚ 288 Α΄, ορίζεται ότι:
«2. Καταργείται η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η δήλωση αυτή συντάσσεται σε απλό χαρτί στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1068985/900/Τ.& Ε.Φ./12.7.2001 (ΦΕΚ 950 Β΄). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορίζεται διαφορετικός τύπος και περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης. Η ισχύς των παραπάνω αρχίζει την 1/1/2002.»)

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.

3. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Με ίδια δήλωση μπορεί να αποδεικνύονται τα νέα στοιχεία, καθώς και το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας.

4. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στις οποίες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση μπορούν να ελέγξουν την ακρίβειά της με διασταύρωσή της με το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

5. Ειδικές διατάξεις που καθορίζουν υποχρεωτική απόδειξη με ορισμένο τρόπο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου εκδοθούν οι αποφάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 10.