.

Άρθρο 27
Καύσιμα επαγγελματικών τουριστικών πλοίων Καταστήματα αφορολόγητων ειδών

1. Στην παρ., 1 του άρθ., 23 του ν. 2127/93 (ΦΕΚ Α'48), προστίθεται εδάφιο γβ., που έχει ως εξής: γβ) Κατ'εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια του ν. 438/76 (ΦΕΚ Α'162), μπορούν για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας , να εφοδιάζονται με καύσιμα, με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και από τα ευρισκόμενα σε καθεστώς αναστολής, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Στο τέλος της περίπτωσης β της παρ., 6 του άρθ, 27 του ν.827/78 (ΦΕΚ Α'194), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθ., 13 του ν.2303/1995, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Για τις προβλεπόμενες στην παρούσα περίπτωση δραστηριότητες εφοδιασμών δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης α της παρ.,2 του άρθ,.15 του πδ/τος 86/79 (ΦΕΚ Α'17).