.

Άρθρο 25
Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει την επιβολή πρόσθετων φόρων, προστίμων καθώς και διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για παράβαση της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας. Οπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η επιβολή πρόσθετων φόρων, προστίμων και διοικητικών κυρώσεων νοούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν προβλέπεται τόσο η επιβολή πρόσθετου φόρου όσο και προστίμου, επιβάλλεται μόνο πρόσθετος φόρος, με εξαίρεση το ειδικό πρόστιμο της παρ., 1 του άρθ., 6 του παρόντος νόμου, το οποίο επιβάλλεται ανεξάρτητα από την επιβολή πρόσθετου φόρου.

2. Διατάξεις που προβλέπουν άλλες συνέπειες για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας ως και διατάξεις που επιβάλλουν υποχρέωση των δημόσιων ή άλλων αρχών προς ενέργεια ή μη ενέργεια πράξεων, σε σχέση με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, δεν θίγονται από τον παρόντα νόμο.

3. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις του άρθ., 10 του ν.1809/88 (ΦΕΚ Α'222), του άρθ, 60 του ΚΝΤΧ και του άρθ, 12 παρ., 10 και 12 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α'159).

4. Διατηρούνται σε ισχύ οι σχετικές με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τη χορήγηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας διατάξεις.

5. Διατηρούνται σε ισχύ οι παρακάτω διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων:

α) της παρ. 1 του άρθ., 28 του ν. 2119/52 (ΦΕΚ Α'129).
β) της παρ. 5 του αρθ., 20 και της παρ. 3 του άρθ., 22 του ν. 2367/53 (ΦΕΚ Α'82).
γ) Της παρ. 2 του άρθ., 12 του να. 236/67 και της παρ. 2 του άρθ.1 του νδ/τος 436/74 (ΦΕΚ Α'153).
δ) Του άρθ. 2 του νδ/τος 251/73 (ΦΕΚ Α'334)
ε) Της παρ. 1 του άρθ., 14 του ν. 1350/83 (ΦΕΚ Α'55).
στ) Του άρθ. 24 του ν. 2214/94 (ΦΕΚ Α'75)
ζ) Της παρ. 8 του άρθ., 82 του ν. 2238/94
η) Του άρθ. 33 του ν. 2459/97 (ΦΕΚ Α'17).
"θ) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 2238/94.
ι) Της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 2238/94.
ια) Της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 2238/94" (προσθ. των περ. θ, ι και ια από την παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 2579/98, ΦΕΚ Α'31).