.

Άρθρο 34
Φορολογία παραγώγων

Στην περίπτωση η της παρ., 1 του άρθ. , 24 του ν. 2238/94 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής : Για τους σκοπούς της περίπτωσης αυτής, ως παράγωγο , χρηματοοικονομικό προϊόν θεωρείται , και κάθε σύμβαση SWAP επί συναλλάγματος , ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψής της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί μέρους συμβάσεων.