.

Άρθρο 35
Απαλλαγή από τη φορολογία εισοδημάτων από ακίνητα

1. Η περίπτωση β της παρ., 1 του άρθ., 103 του ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151 Α) αντικαθίσταται ως εξής :
β. Τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών του Αγίου Ορους, του Πανάγιου Τάφου και της Ιεράς Μονής Σινά.

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ., 1 του άρθ., 109 του ν. 2238/94 αντικαθίσταται ως εξής :

Ειδικά ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) , για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική Διακονία, η Ιερά Μονή Πάτμου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα , που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ., αυτού έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά.