.

Άρθρο 38
Εναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις των άρθ., 1, 2 και 3 εφαρμόζονται α) για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 1997 και μετά, β) για το ΦΠΑ για τις πράξεις που γίνονται από 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά, γ) για τους παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές γι'αυτούς που παρακρατούνται ή επιρρίπτονται από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά , δ) για υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά και ε) για τους λοιπούς φόρους, τέλη και εισφορές, για πράξεις, συναλλαγές ή έγγραφα, για τις οποίες η υποχρέωση γεννιέται από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά.

2. Οι διατάξεις των τρίτου και τετάρτου εδαφίων της παρ., 1 του άρθ., 4 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά.

3. ΟΙ διατάξεις των άρθ., 4 (πλην των τρίτου και τέταρτου εδαφίων) έως και 9 εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.

4. Οι διατάξεις των άρθ., 17, 18, 20, και 21 εφαρμόζονται επί εισοδημάτων που αποκτώνται ή φόρων, τελών, εισφορών, που παρακρατούνται ή επιρρίπτονται ή του ΦΠΑ ή του ΦΚΕ, που αφορά πράξεις που γίνονται από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά.

5. Οι διατάξεις του άρθ., 19 καταλαμβάνουν τα αδικήματα που διαπράττονται από την 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά.

6. Όλες οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευση του, εκτός αν άλλως ορίζεται, σε αυτές.