.

Δ.ΟΡΓ.Β 1049918 ΕΞ 8.4.2016
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1033368 ΕΞ 11.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων περί ορισμού μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 14 και 15 του ν.2648/1998 (Α'238) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α'128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014.

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016»,όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε) Του π.δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α'297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ6Α 1149837 ΕΞ 2.11.2011 (Β'2501) Υπουργική απόφαση, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98 (Α'238), όπως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1130476 ΕΞ 24.9.2014 (Β'2577) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1033368 ΕΞ 11.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1156753 ΕΞ 2.12.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.899) όμοια, με την οποία τροποποιήθηκε αυτή.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το αριθ.Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε.1035786 ΕΞ 4.3.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

7. Την αριθ. ΔΔΑΔ Β1018588 ΕΞ 4.2.2016 (Γ'154) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μετάταξη υπαλλήλων του Εφοριακού κλάδου από την ΔΕ στην ΠΕ κατηγορία».

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 2 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1033368 ΕΞ 11.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφασής μας «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν.2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», αντικαθιστούμε τους αναπληρωματικούς εισηγητές Πέτρο Κατσόγιαννο και Ελένη Παναγιώτου, για τους λόγους που αναφέρονται στο αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε.1035786 ΕΞ4.3.2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ορίζουμε στη θέση τους, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής την Αναστασία Χριστοπούλου και τον Πέτρο Κατσόγιαννο, αντίστοιχα και διαμορφώνουμε τις περιπτώσεις αυτές, ως εξής:

« 2.β) Αννέτα Ζερβού του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ: Π 758901, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Αναστασία Χριστοπούλου του Χρήστου, με Α.Δ.Τ: Σ 940213, υπάλληλο του ίδιου κλάδου.»

« 2.δ) Νικολέτα Καρακίτσιου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ: ΑΖ 520092, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρωτή τον Πέτρο Κατσόγιαννο του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ: Χ 790132, υπάλληλο του ίδιου κλάδου.».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1033368 ΕΞ 11.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ.196) απόφασή μας «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν.2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1156753 ΕΞ 2.12.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 899) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ