Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 6/6.4.2016
Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών με αιτία την αναπηρία για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.

ΣΧΕΤ: 1. Το αρθρ. 55 ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α'33/27.2.2016)

2. Το αρ. Φ80000/οικ.9981/411/21.3.2016 έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου

3. Η αρ. 19/6.8.2015 εγκύκλιος ΟΑΕΕ

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις αρθρ. 55 ν. 4369/2016 αντικαθίστανται οι διατάξεις αρθρ. 66 ν.4144/2013 και ορίζεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με αιτία την αναπηρία έως την 30.6.2016 και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης είναι αυτή της δημοσίευσης στο ΦΕΚ, δηλαδή η 27.2.2016, ενώ ημερομηνία λήξης η 30.6.2016.

Επομένως, η συνταξιοδοτική παροχή παρατείνεται από την 1/3/2016 - ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει πριν την 28.2.2016 - και για έξι (6) μήνες.

Παροχή που λήγει μετά την 30.6.2016, δεν παρατείνεται.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. 19/2015 εγκύκλιο του Οργανισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υπηρεσιακό σημείωμα

Υπεύθυνη Δήλωση