.
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
  Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά νόμων και κατ/κού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών               Χ Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Χ Χ     Χ   Χ   Χ
Εσωτερικές μεταφορές             Χ Χ 0
Διανομές στους φορείς               Χ Χ
Αποτελέσματα περιόδου               Χ Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο         Χ       Χ
Εσωτερικές μεταφορές                 0
Διανομές μερισμάτων                 Χ
Αποτελέσματα περιόδου               Χ Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ