.

Οδηγία 2009/133/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 19ης Οκτωβρίου 2009
σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο
(κωδικοποιημένη έκδοση)

Για να την δείτε ολόκληρη πατήστε εδώ