.

Οδηγία 2011/96/ΕΕ
του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών

Για να τη δείτε ολόκληρη πατήστε εδώ