.

Άρθρο 5
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται με σχε­τική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται ε­κτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκρι­μένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. α­πό το 1/3 των μελών ή με απόφαση της Διοικούσας Επι­τροπής της Κοιν.Σ.Επ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.
Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτημα του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δι­καίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλο­νται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώ­πιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικεί­ου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που α­ντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.