.

Άρθρο 10
Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

1. Οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ε­πιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόμα­τα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή πα­ροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ..

2.Το άρθρο 71 και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (Α' 58) εφαρμόζονται ανα­λόγως και για τις Κοιν.Σ.Επ..

3. Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήμα­τος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργα­ζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήμα­τος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο πο­σό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγρά­φου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α'151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλεί­ται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι ο­ποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.
 Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4019/2011 (Α'216) καταργείται από τότε που ίσχυσε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4110/2013, ΦΕΚ Α'17/23.1.2013

4. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμ­ματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμμα­τα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε εί­δους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.