.

Άρθρο 12
Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες

1. Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή υπηρε­σιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανι­σμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς.

2. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικού­σας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτικό συμφωνητικό.

3. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συ­νεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή νομική προσωπικότη­τα.

4. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώ­ντας κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, ενώσεις και κε­ντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους.

5. Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνά­πτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμε­νους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκο­πούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοι­πά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87).