.

Άρθρο 14
Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

1. Συνιστάται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται α­τελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και αποτελεί­ται από τα εξής επί μέρους μητρώα:

α. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο ο­ποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες συστήνονται με βάση τον παρόντα νόμο και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του ν. 2716/1999. Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και Κοι.Σ.Π.Ε. αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά ερ­γαλεία του άρθρου 9 και απολαμβάνουν των οικονομι­κών κινήτρων και μέτρων στήριξης του άρθρου 10.

β. Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονο­μίας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμε­νες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

αα) έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
ββ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργα­σία έναντι του κεφαλαίου,
γγ) εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφά­σεων,
δδ) έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους,
εε) προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους και δευτερευό­ντως τη δυνατότητα περιορισμένης έκτασης διανομής των κερδών αυτών,
στστ) λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου α­νάπτυξης,
ζζ) οι δραστηριότητες τους εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρ­θρου 2 και
ηη) αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους τουλάχι­στον επί μια τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο.

Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας που εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 (Α' 8).

2. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 (Α' 111) προστίθεται περίπτωση δ ' ως εξής:
«δ) Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.»

β) Στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της πε­ρίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 τηρείται το Γενικό Μητρώο της παραγράφου 1 του παρό­ντος νόμου και τα επί μέρους μητρώα αυτού.

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 και μετά το εδάφιο «Των Διευθύνσεων και Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κατανέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις από τις υφιστάμενες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι­κής Ασφάλισης, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής: τέσ­σερις (4) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικο­νομικού, ένας (1) υπάλληλος του κλάδου TE Πληροφορι­κής και ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού.»