.

Άρθρο 15
Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας

Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι­κού» που έχει συσταθεί με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και την περίπτωση ε ' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α'267) και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 180691/7.2.2001 κοινή από­φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β'148), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, μετονομάζεται σε «Ειδι­κή Υπηρεσία για την Κοινωνική Ενταξη και την Κοινωνι­κή Οικονομία». Υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαχεί­ρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του Υπουργείου Ερ­γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συστάθηκε με το π.δ. 475/1993 (Α'205) και μετονομάστηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2224/1994 (Α'112), και εί­ναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρα­κολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πο­λιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.