.

Άρθρο 19

1. Δικαιούχος του ΟΕΚ, στον οποίο κατά τη δημοσίευ­ση του παρόντος νόμου είτε έχει χορηγηθεί δάνειο απο­κλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του ΟΕΚ για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας είτε έχει παραχωρηθεί κατοικία ή α­γορασμένο διαμέρισμα, μπορεί με αίτηση του να ζητή­σει:

α) Εφόσον μέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής του έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά τη δημο­σίευση του παρόντος, την εξόφληση του ποσού αυτού, καθώς και των παντός είδους επιβαρύνσεων, είτε εφά­παξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις (24) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Η έκ­πτωση για τμηματική καταβολή χορηγείται μετά την τα­κτική και εμπρόθεσμη καταβολή όλων των δόσεων της ληξιπρόθεσμης οφειλής, και το ποσό εκπίπτει από την υ­ποχρέωση καταβολής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος έκ­πτωσης από το δικαίωμα. Μη καταβολή δόσης επιτρέπε­ται μόνο δύο μη συνεχόμενες φορές και συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής διπλάσιας δόσης τον επόμε­νο μήνα από τη μη πληρωμή. Η επανάληψη μη καταβο­λής δόσης για τρίτη φορά ή για δεύτερη συνεχόμενη ή η μη καταβολή της διπλάσιας δόσης, κατά τα ως άνω, συ­νεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και την αναβίω­ση της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, αφού αφαιρεθούν αυτά που έχουν ήδη καταβληθεί. Προϋπόθε­ση για τη συνέχιση της υπαγωγής στη ρύθμιση της τμη­ματικής καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής αποτε­λεί επιπλέον η συνεχής και αδιάλειπτη καταβολή των τρεχουσών δόσεων της οφειλής. Το άληκτο ποσό της ο­φειλής αποπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στη σύμ­βαση που έχει υπογραφεί.
β) Εφόσον η οφειλή του είναι ενήμερη ή έχει γίνει ρύθ­μιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή και υ­πολείπεται άληκτο κεφάλαιο, την εφάπαξ εξόφληση αυτού με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης. Ως ετήσια δόση θεω­ρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επί μέρους δόσεων.
γ) Εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρό­τερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και για όσο χρό­νο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφα­λαίου και την ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, με ανώτατο χρονικό όριο αναστολής την 31η Δεκεμβρίου 2012. Αν επιπλέον έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, μπορεί για το ποσό αυτό να ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθμιση της περίπτωσης α'.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι­κής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΕΚ, καθορίζονται όροι, προϋποθέσεις, διαδικα­σία, τρόπος και χρόνος υπαγωγής δικαιούχων του ΟΕΚ σε ρύθμιση οφειλών, οι οποίες εξυπηρετούνται από τρά­πεζες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη ρύθμιση αυτή.

3. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μέχρι 30.12.2011 και αφορά στεγαστική παροχή αποκλειστικά από κεφάλαια του ΟΕΚ, η εξυπη­ρέτηση και η παρακολούθηση της οποίας γίνεται απο­κλειστικά από τις υπηρεσίες του Οργανισμού. Χρόνος υ­πολογισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των πα­ντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφε­ρόμενες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτη­σης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προ­σαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξοδα. Η παράγραφος 1 αφορά τους δικαιούχους του ΟΕΚ οι οποίοι έτυχαν στεγαστικής παροχής απο­κλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού, η εξυπηρέτη­ση και η παρακολούθηση της οποίας γίνεται αποκλειστι­κά από τις υπηρεσίες αυτού.

4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός α­πό τη δημοσίευση του παρόντος και μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΕΚ, εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος καθορισμού του αριθμού των δόσεων, υποβολής της αίτησης και καταβολής της οφειλής, η διαδικασία για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση τροποποιεί­ται ή συμπληρώνεται κάθε διάταξη η οποία αφορά τον Κανονισμό «περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του ΟΕΚ» (υ.α. 30727/4815/4.8.1971, Β' 661).