.

Άρθρο 3
Προϋπολογισμός - Οικονομική διαχείριση - Προμήθειες - Στέγαση Υπηρεσιών

1. Η Υπηρεσία Ασύλου έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για: α. αποδοχές του προσωπικού της, β. ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία του προσωπικού της και γ. λειτουργικές και λοιπές δαπάνες της.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της.

3. Στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο των εγκρινόμενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

5. Οι δαπάνες, με την επιφύλαξη του άρθρου “19 παρ.3”  του παρόντος, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται, εντέλλονται και εξοφλούνται ανάλογα με τη φύση τους από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) ή τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ΄ Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Η Υπηρεσία Ασύλου και οι Περιφερειακές της Υπηρεσίες στεγάζονται σε κτίρια του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες του Δημοσίου. Κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του παρόντος.

8. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, γίνονται με μέριμνα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης κατόπιν ειδικής μελέτης όπου αυτό χρειάζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Η παραπομπή "19 παρ. 3" αντικατέστησε την παραπομπή "74" με διόρθωση σφάλαματος στο ΦΕΚ Α'50/6.4.2016