.

Άρθρο 6
Προϋπολογισμός - Οικονομική Διαχείριση - Προμήθειες - Στέγαση Υπηρεσιών

1. Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών και του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν δαπάνες για:

α) αποδοχές του προσωπικού που δεν μισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβές και αποζημιώσεις μελών των Επιτροπών Προσφυγών, αμοιβές υπηρεσιών διερμηνείας, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις,

β) αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων και κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού,

γ) λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και των μελών των Επιτροπών Προσφυγών.

2. Στον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών εγγράφονται πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4270/2014 (Α'143).

4. Η οικονομική διαχείριση της Αρχής Προσφυγών ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφόσον απαιτείται.

6. Η Αρχή Προσφυγών δύναται να στεγάζεται σε κτίρια του Δημοσίου, φορέων του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες του Δημοσίου.

7. Η Αρχή Προσφυγών ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού για το προσωπικό και τα μέλη των Επιτροπών και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέματα ασφαλείας και εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ)