.

Άρθρο 20
Τροποποίηση του Π.δ. 104/2012

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

2. Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 3 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

3. Το άρθρο 4 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 4

Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί ενιαία Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α) Γραμματεία Διευθυντή – Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης

β) Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

γ) Τμήμα Νομικό Τμήμα

δ) Τμήμα Συντονισμού

ε) Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου

στ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ζ) Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης

η) Τμήμα Οικονομικό Τμήμα

θ) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων

ι) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

ια) Τμήμα Πληροφορικής.»

4. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 και 22 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργούνται.

5. Τα άρθρα 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23 και 24 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αντιστοίχως.

6. Το άρθρο 5 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 5

Αποστολή Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου

Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και έχουν ως αποστολή μέσα στα όρια της τοπικής τους αρμοδιότητας την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα:

α) τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του «EURODAC» και χορήγησης νομιμοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων, β) την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, γ) την παραλαβή των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3907/2011 και τη διαβίβασή τους στην Αρχή Προσφυγών, δ) την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ε) τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, στ) τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό, τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, ζ) την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που ανατίθεται σε αυτά από τις ισχύουσες διατάξεις».

7. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και η τοπική αρμοδιότητά τους έχουν ως εξής:

α) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου (Δήμοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού), Πάρου (Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου), Μήλου (Δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου), Σύρου (δήμος Σύρου - Ερμούπολης), Κέας - Κύθνου (Δήμοι Κέας και Κύθνου), Τήνου (δήμος Τήνου), Μυκόνου (Δήμος Μυκόνου), Άνδρου (Δήμος Άνδρου) και Θήρας (Δήμοι Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολέγανδρου και Ανάφης) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

δ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ηπείρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ε) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλίας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

στ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

ζ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Κρήτης.

η) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου (Δήμος Λέσβου) και Λήμνου (Δήμοι Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

θ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Δήμοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ι) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου (Δήμος Σάμου) και Ικαρίας (Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ια) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω (Δήμοι Κω και Νισύρου) και Καλύμνου (Δήμοι Καλυμνίων Αστυπάλαιας, Λειψών, Λέρου, Πάτμου και Αγαθονησίου) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

ιβ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου (Δήμοι Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Μεγίστης και Τήλου) και Καρπάθου (Δήμοι Καρπάθου και Κάσου) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

8. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος καταργείται.

9. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος και είναι ισότιμα μεταξύ τους».

10. Στο άρθρο 8 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, προστίθενται στοιχεία ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄, ως εξής:

«ι. εκτελεί και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου, ια. υπογράφει κάθε απόφαση, ανακοίνωση και σύμβαση, η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην αυτές που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια τις οποίες υπογράφει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ιβ. υπογράφει για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασύλου συμβάσεις χρησι-δανείου που αφορούν ακίνητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της ή αφορούν κινητό εξοπλισμό που διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου και ιγ. εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο να υπογράφει, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

11. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Στο Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

12. Το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Στο Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες».

13. Στην παρ.1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος προστίθενται στοιχεία ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ ως εξής:

«ζ) Στο Τμήμα Διαχείρισης και Προγραμμάτων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

η) Στο Νομικό Τμήμα προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού, πτυχιούχος νομικής, με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού, πτυχιούχος νομικής, με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

θ) Στο Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

ι) Στο Τμήμα Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Πληροφορικής, με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

ια) Στη Γραμματεία Διευθυντή και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.»

14. Το άρθρο 10 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου

1. Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτού υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες, ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες και ελλείψει αυτού ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες. Πρόσθετα προσόντα δύναται να προσδιορίζονται με την προκήρυξη. Καθήκοντα προϊσταμένου μπορούν να ανατεθούν και σε προερχόμενους από απόσπαση υπαλλήλους.

2. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών τους, β. διαρθρώνουν και οργανώνουν σε γραφεία τα περιφερειακά γραφεία ασύλου ή τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου αντίστοιχα, γ. εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενά τους όργανα να υπογράφουν, με εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δ. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από το Διευθυντή ή προβλέπεται στον Κανονισμό της Υπηρεσίας Ασύλου».