.

Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α'215)

1. Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/ 2011 (Α'215) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Ποσοστό 75% των εσόδων που εγγράφονται στον ΚΑΕ της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισμό της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, υποδοχής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.»

2. Το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α'215), στην οποία είχε προστεθεί η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015, τροποποιείται ως εξής:
«Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή η κατανομή ποσών από το ίδιο ποσοστό σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την είσοδο και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για την αντιμετώπιση κάθε σχετικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών».